REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  DOSTĘPU DO SERWISU

www.mamawokolicy.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu  umożliwiającego Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć oraz komentarzy dotyczących rodzicielstwa i opieki nad dziećmi, rozwoju osobistego i biznesu, a także umożliwienie kontaktu osobom wychowującym dzieci lub zainteresowanych sprawami rodzicielstwa i opieki nad dziećmi, prowadzony pod aktualnym adresem elektronicznym www.mamawokolicy.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu oraz pod każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.
 2. Serwis składa się z Kont Użytkowników, Wyszukiwarki służącej do wyszukiwania innych Użytkowników, Bloga, Forum, Newslettera oraz Czatu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Lemon Spot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-756 Warszawa), ul. Przasnyska 6a lok. 351, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcó pod nr. KRS 0000683215, NIP 527 28 13 180, REGON 367789983, zwaną dalej Firmą.
  Kontakt z Firmą: kontakt@mamawokolicy.pl
§ 1. Definicje.
 1. Baza Kont – zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Firmę.
 2. Blog – miejsce, gdzie zamieszczane są ogólnodostępne Materiały (m.in. artykuły, zdjęcia, reklamy) i komentarze Firmy oraz Użytkowników.
 3. Czat – możliwość rozmowy na żywo pomiędzy Użytkownikami zalogowanymi do serwisu społecznościowego (wyszukiwarka).
 4. Forum – miejsce na Blogu, w którym Użytkownicy mogą komentować zamieszczone w Serwisie Materiały, jak m.in. artykuły, teksty, zdjęcia.
 5. Konto Użytkownika – udostępnione Użytkownikowi przez Firmę miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Materiały i w ramach którego administruje ww. Materiałami.
 6. Login/Nazwa Użytkownika – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. 
 7. Materiały: autorskie teksty, zdjęcia, a także noty odnoszące się do Użytkowników dotyczące rodzicielstwa i opieki nad dziećmi, tematyki prawnej, finansowej skierowanej do mam; wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Firmę, jak i teksty, zdjęcia oraz komentarze Użytkownika w ramach Usługi
 8. Post – treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego w ramach Usługi. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych w Serwisie treści bądź opinii innych Użytkowników
 9. Rejestracja – proces umożliwiający Użytkownikowi założenie Konta, a także zebranie przez Firmę danych o użytkowniku.
 10. Serwis: platforma multimedialna dostępna pod adresem www.mamawokolicy.pl
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Firmą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 12. Usługa: usługa świadczona przez Firmę, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Kont innych Użytkowników, czatu, forum oraz bloga.
 13. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz instytucja posiadająca zdolność prawną, która zamierza korzystać z Serwisu.
§ 2. Usługi.
 1. Serwis składa się z:
  1. serwisu społecznościowego (wyszukiwarka);
  2. bloga;
  3. newslettera;
  4. forum Użytkowników związanych z blogiem;
  5. forum Użytkownika związanego z Kontami Użytkowników;
  6. czatu.
§ 3. Uczestnictwo w Serwisie.
 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Firmę usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. Firma zastrzega sobie prawo tworzenia i oferowania dodatkowych (nie objętych niniejszym Regulaminem) odpłatnych usług. Aby skorzystać z Serwisu Użytkownik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami wynikającymi np. z kosztów transmisji danych przy połączeniu z Internetem. Wysokość opłaty ustalana jest przez operatora telefonicznego lub internetowego Użytkownika i wynika z aktualnego cennika operatora.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Serwisu.
 7. Użytkownik Konta Użytkownika zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich zgodnych z prawdą danych osobowych: imienia, nazwiska,  adresu e-mail oraz innych, wymienionych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
 9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  3. dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe, zgodne z prawem i w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Firmę, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
  5. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Firmę Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej wiadomości od Firmy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  7. zezwalam na świadczenie przez Firmę Usług w ramach mojego Konta w Serwisie;
  8. jestem świadomy odpowiedzialności prawnej, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Materiałów, do których nie posiadam stosownych praw, w szczególności praw autorskich oraz praw pokrewnych, danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  9. jestem świadomy odpowiedzialności prawnej, jaka ciąży na mnie z tytułu umieszczania w Serwisie Materiałów naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności, ale nie wyłącznie prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste;
  10. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  11. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Firmę w szczególności umieszczanych przeze mnie w Serwisie Materiałów, które naruszają prawo, dobre obyczaje,  propagują szkodliwe typy zachowań lub nie są związane z profilem tematycznym Serwisu;
  12. akceptuję i uznaję pełne i swobodne prawo Firmy do modyfikowania Serwisu w każdym czasie w uznanym za celowy przez Firmę zakresie, co obejmuje także prawo Firmy do modyfikowania przez Firmę wyglądu mojego Konta;
  13. akceptuję i uznaję pełne i swobodne prawo Firmy do umieszczania w ramach Serwisu lub Konta reklam, materiałów promocyjnych, informacji, oznaczeń osób trzecich – bez względu na ich rodzaj i format;
  14. akceptuję i uznaję pełne i swobodne prawo Firmy prawo Firmy do decydowania o  zawartości Serwisu, w tym także do usuwania i modyfikowania Materiałów oraz Usług w Serwisie;
  15. akceptuję i uznaję pełne i swobodne prawo Firmy do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 10. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Materiałów innych Użytkowników, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Materiałów innych Użytkowników.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się bez żadnych zastrzeżeń, że w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczone w ramach Serwisu porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność lub możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad.
 14. Serwis  umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie.  Firma nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie jest zobowiązana do ingerowania w przebieg dyskusji.
 15. Użytkownicy zamieszczający wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 16. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczać w Serwisie przekazów reklamowych.
 17. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie Materiałów na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Firmę pod marką mamawokolicy.pl w wybranej przez Firmę formie.
§ 4. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw.
 1. Firma oświadcza, iż udostępniając Użytkownikom Serwis nie bada treści ani formy wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników, w tym nie bada czy wypowiedzi takie naruszają prawa, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie dóbr osobistych i praw autorskich, dobrych obyczajów, uczuć religijnych, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania.
 2. W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie wypowiedzi Użytkownika w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania Firma powiadomiona o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu wypowiedzi stanowiących naruszenie.
 3. Firmę uznaje się za powiadomioną o zgłoszeniu naruszenia, o którym mowa w   § 4.pkt 2 powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną: w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska lub – odpowiednio – podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresu email, z własnoręcznym podpisem;
  2. w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem nazwy takiej osoby/podmiotu, statusu prawnego, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, upoważnienia wystawionego przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;
  3. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonej wypowiedzi;
  4. zawiadomienie będzie zawierać treść wypowiedzi, której dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu (linka), w ramach której jest ona dostępna i miejsca na stronie, które umożliwią Firmie zlokalizowanie tej wypowiedzi.
 4. Firma powiadomiona w sposób opisany w § 4 pkt. 3, zapozna się z zawiadomieniem i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowaną wypowiedź z Serwisu.
 5. W przypadkach oczywistego naruszenia zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej na adres kontakt@mamawokolicy.pl.  Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w § 4 pkt. 3, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone do treści wiadomości w formacie PDF.
 6. Firma może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w § 4 pkt. 5, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym mowa w § 4 pkt. 3. W przypadku skierowania żądania zawiadomienia, o którym w § 4 pkt. 3, Firmę uznaje się za powiadomioną z momentem złożenia takiego zawiadomienia przez uprawnionego.
§ 5. Logowanie.
 1. Użytkownik może zarejestrować się (założyć swoje konto) oraz logować do systemu przy użyciu własnego konta Facebook lub adresu e-mail.
 2. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja bezpośrednio przez Serwis wymaga podania nazwy użytkownika/imienia/ imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Logowanie wymaga podania adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła lub wykorzystania opcji „przypomnij hasło”.
 4. Po założeniu Konta Użytkownik może umieścić w Serwisie swoje zdjęcia, notę biograficzną, inne informacje na swój temat.  Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia, do których publikacji posiada stosowne prawa. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik ma obowiązek otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 5. W ramach Serwisu mamawokolicy.pl każdy Użytkownik uprawniony jest do przeglądania treści dostępnych w ramach Bloga.
 6. Dodatkowo Użytkownik zalogowany do serwisu społecznościowego (wyszukiwarka) uprawniony jest w szczególności do:
  1. zarządzania swoim Kontem utworzonym w ramach Serwisu;
  2. wyszukiwania innych Użytkowników według wybranych przez siebie kryteriów (np. wieku, wieku dzieci, lokalizacji, zainteresowań);
  3. nawiązywania kontaktu z innymi Użytkownikami;
  4. komunikowania się z innymi Użytkownikami;
  5. korzystania z forum Użytkowników związanym z Blogiem;
  6. korzystania z forum Użytkowników i czata związanych z Kontami Użytkowników w serwisie społecznościowym;
  7. umieszczanie komentarzy do wpisów blogowych na Blogu i w serwisie społecznościowym na Kontach Użytkowników, z którymi nawiązał kontakt;
  8. umieszczania zdjęć, linków i postów na swoim Koncie w serwisie społecznościowym.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i/lub adresu e-mail oraz za szkody z tego wynikłe.
 8. Po utworzeniu Konta  wszystkie informacje w nim zawarte widoczne  są dla innych, zaakceptowanych przez Użytkownika Użytkowników.
 9. Użytkownik ma prawo do zamieszczania w Serwisie wyłącznie tych Materiałów, do których posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną  z tytułu zamieszczenia w Serwisie Materiałów z naruszeniem praw osób trzecich.
§ 6. Wymagania techniczne.
 1. Korzystanie z Usług wymaga od Użytkownika posiadania dostępu do Internetu.
 2. Do korzystania z Usług konieczne są następujące urządzenia które mają zainstalowaną działającą przeglądarką internetową: komputer, tablet lub telefon komórkowy (smartfon). Komputer powinien mieć zainstalowaną przeglądarkę co najmniej w podanej wersji:  przeglądarki, które obsługują HTML5 oraz CSS3 (Chrome, Firefox 37+, Edge, Vivaldi, Internet Explorer, Safari 9, Opera 29+/)
 3. Sprawdzenie, czy posiadane urządzenia spełniają wymogi techniczne określone w § 6 pkt. 2.  Regulaminu należy do Użytkownika.
 4. Firma nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi w przypadku, w którym urządzenia Użytkownika nie spełniają wymagań technicznych  określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 7. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta Użytkownika.
 1. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta poprzez przesłanie Firmie maila na adres kontakt@mamawokolicy.pl z prośbą o usunięcie konta Użytkownika. Likwidacja konta dokonywana jest w ciągu 24 godzin. Usunięcie Konta jest równoznaczne z trwałym usunięciem wszystkich Materiałów umieszczonych przez Użytkownika na Koncie, co nie powoduje jednakże automatycznego usunięcia danych osobowych z Bazy Kont. Po zlikwidowaniu konta Użytkownika, treści przez niego zamieszczone (m.in. posty na forum) będą anonimowe.
 3. Firma zachowuje prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z prawem i/lub dobrymi obyczajami, ideą Serwisu, są według swobodnej oceny Firmy niskiej jakości lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu. Prawo to przysługuje także w odniesieniu do Kont Użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie naruszania niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Materiałów.
 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Firmę poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
  1. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, osób trzecich lub Firmy;
  2. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  3. otrzymania przez Firmę informacji o bezprawnym charakterze Materiałów;
  4. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
 6. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Firma zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Firmę.
 7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Firmę, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Firmy.
§ 8. Ograniczenia korzystania z Usług.
 1. Firma informuje, że mogą wystąpić krótkotrwałe, przerwy w możliwości dostępu do Usługi, spowodowane koniecznością przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych i technicznych.
 2. W przypadku dłuższej awarii Firma dołoży starań, żeby usunąć ją w jak najszybszym czasie.
 3. Firma zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za teleinformatyczną transmisję danych.
 4. Niektóre Usługi mogą posiadać licencje ograniczone terytorialnie (geolokalizacyjnie); w takim wypadku będzie to wyraźnie zaznaczone w opisie Usługi. Dostęp do Usługi z ograniczeniem terytorialnym zapewniony będzie wyłącznie dla Użytkowników logujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP.
 5. Materiały prezentowane w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Właścicielami praw autorskich do Materiałów publikowanych w serwisie społecznościowym, na kontach stworzonych przez Użytkowników, pozostają Użytkownicy.
 6. Materiały oferowane w Serwisie przeznaczone są do własnego użytku osobistego i nie mogą być rozpowszechniane i publikowane w jakiejkolwiek formie.
 7. Firma ma prawo do zablokowania dostępu do Usług lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku, w którym Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności w sposób naruszający prawa własności intelektualnej, i mimo wezwania nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.
§ 9. Odpowiedzialność.
 1. Firma odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym w Regulaminie, Umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku:
  1. niesprawności urządzeń Użytkownika,
  2. ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do Internetu,
  3. innych zakłóceń wynikających ze sprzecznego z Regulaminem działania lub zaniechania Użytkownika.
§ 10. Własność intelektualna.
 1. Firma oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone przez Firmę na stronie internetowej Serwisu, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne itp. oraz ich układ stanowią własność intelektualną Firmy w rozumieniu ustawy o prawach autorskich.
 2. Firma wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.
 3. Firma wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Firmy, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Serwisu mamawokolicy.pl przez podmiot wykorzystujący te materiały.
 4. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie, Użytkownik lub podmiot trzeci obowiązany jest do podania źródła pozyskania tych treści.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu, a także wszystkich jego elementów, tj. w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, należą do Firmy.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie stanowi podstawy nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Serwisu i/lub treści zamieszczanych w Serwisie.
§ 11. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@mamawokolicy.pl.
 3. Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 o nie więcej niż 14 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Firmy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Firma ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
§ 12. Postanowienia ogólne.
 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w tym z wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznania się z nimi.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2018 roku.

Nasi Partnerzy

Good Wood